opiekun podstrony: B

Przepisy żeglarskie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI  ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu [pdf]

 

 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania_turystyki_wodnej [pdf[

Rozporządzenie określa:

1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych;

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;

3) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.

 

Ustawa z dn. 31 sierpnia 2011 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 222 poz. 1326) [pdf]

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej regulująca status instruktorów PZŻ i PZMWiNW.

Ustawa z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127 poz. 857) [pdf] 

Ustawa określa zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.


 

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5 poz. 43) [pdf]

Ustawa ta reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów „Prawa wodnego”. Określa ona:
- organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje
- warunki uprawiania żeglugi
- zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków
- wymagania bezpieczeństwa żeglugi
- zasady wykonywania pilotażu
- postępowanie w razie wypadku żeglugowego
- przepisy karne

Ustawa z dnia 11.05.2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 123 poz. 845 i 846) [pdf]

- wprowadza zmiany w art.4 (dot. niestosowania niektórych przepisów Ustawy do statków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i Państwowej, Straży Pożarnej oraz statków morskich przebywających na śródlądowych drogach morskich
- wprowadza zmiany w art. 18. ust2 (dot. obowiązku wpisu statków do rejestru)
- wprowadza zmiany w art. 20 ust 4a (dot. wydania dokumentu rejestracyjnego)
- skreśla ust 4b. i ust.4c
- wprowadza zmiany w art. 24a (dot. trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
- skreśla art. 34a
- zmienia załącznik do ustawy (dot. wysokości opłat)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych [pdf]

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 21 ust.3 pkt 1 i art. 46 ustawy z dn. 21 grudnia 2000 o żegludze śródlądowej. Przedstawia ono:
- przepisy żeglugowe normujące szczegółowy sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych
- sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych
- wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania
 

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z dnia 9.06.2006 (Dz.U. nr 105 poz.712) [pdf]

Załącznik do Rozporządzenia - WZORY PATENTÓW [pdf]

Rozporządzenie to określa:
- kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa
- sposób i tryb przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa
- zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa
- wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich i motorowodnych oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie niezbędnych kwalifikacji żeglarskich

Rozporządzenie Ministra Sportu z dn. 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa[D.U. 151 poz. 1088]

Rozporządzenie to nadaje nowe brzmienie:
- par. 4. pkt2. lit. b („ odbyła co najmniej dwa rejsy w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi”)
- zał. nr 1 (dot. wzorów patentów)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 11 kwietnia 2008 r. (Dz. U. 72 Nr 72 poz. 425 i 426) w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Rozporządzenie to jest realizacją delegacji ustawowej określonej w art. 24a ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Określa ono tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.
Najważniejsze regulacje:
- wpisowi do rejestru podlegają statki o długości powyżej 12m lub o mocy silnika większej niż 15 kW
- wniosek składa się do organu rejestracyjnego właściwego polskiego związku sportowego
- prowadzone są odrębne rejestry dla statków o napędzie mechanicznym (symbol literowy M) oraz dla statków bez napędu mechanicznego lub mogących posiadać pomocniczy napęd mechaniczny (symbol literowy Z)
- po wpisaniu statku do rejestru, organ rejestracyjny wydaje dokument rejestracyjny
- numer rejestracyjny statku składa się z;
- dwóch liter; pierwsza oznacza województwo a druga oznacza księgę rejestrową do której ten statek został wpisany: „M” lub „Z”
oraz
- do 4 cyfr lub kombinacji cyfr i liter

Załączniki 1 i 2 określają wzory odpowiednich ksiąg rejestrowych statków o napędzie mechanicznym oraz statków bez napędu mechanicznego.
Załączniki 3 i 4 określają wzory dokumentu rejestracyjnego statku odpowiednio o napędzie mechanicznym oraz statku bez napędu mechanicznego lub z pomocniczym napędem mechanicznym.


System szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej [Dz.U. nr.137 z 2002 r., poz.1156]

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Miejscowe przepisy obowiązujące na rzece Wiśle, Bugu i Narwi wraz z Zalewem Zegrzyńskim, regulujące m.in. takie zagadnienia jak:

- żegluga w porze nocnej

-wyposażenie w środki ratunkowe

- ruch w portach i przystaniach na żaglach

- zasady posiadania przepsiów żeglugowych na jachtach

Przepisy miejscowe dla innych akwenów żeglugowych można znaleźć na stronie www.uzs.gov.pl

Poczta jachtowa

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał informacje o wszystkich nowościach, które pojawią się w tym serwisie.

Wpisz swój e-mail:
 [wyślij]

 

© 2009-2014 Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa
tel. 022 837 92 23 | fax. 022 877 25 69 | biuro@wozz.org.pl

realizacja splus.pl stach